Transport av rå biogass

Det er stadig større ønske om anlegg for biogass rundt om i distriktene. Det er en del gårdbrukere som vurderer gårdsanlegg, mens andre ser alene eller sammen med andre på muligheten for anlegg for et begrenset geografisk område med en forventet produksjon på 15-30 GWh. Dette tilsvarer 1,5 -3 millioner liter diesel. For anleggene er høy investeringskostnad for oppgraderingsanlegg og avstand til marked for gassen en utfordring.

Et alternativ til oppgradering på det enkelte anlegg er komprimering av rågass på flak og transport av gassen til sentralt anlegg for oppgradering. Dette prosjektet har i første omgang søkt svar på om dette er en løsning som teoretisk kan la seg gjøre, det være seg både teknisk og med tanke på på investerings-, logistikk- og drifts-kostnader.

Prosjekteier har vært Mære landbruksskole, prosjektledelse er utført av Ingvar Kvande ved NORSØK og prosjektpartnere har vært Ecopro, Møre Biogass, Svanem Biogass, VEAS og TINE.

Stor takk til Innovasjon Norge og Sparebank1SMN for støtte til gjennomføringen. 

 

Hovedkonklusjoner:

Det er teknisk mulig å transportere komprimert, rå biogass.

Gassen er tenkt produsert desentralisert og så fraktet som rågass fra biogassanleggene (Møre biogass, Svanem Biogass og Mære) til Ecogas sitt oppgraderingsanlegg i Verdal.

Investering, logistikk og drifts-kostnader er beregnet i verdikjeden mellom biogassanlegget og ankomst oppgraderingsanlegget. Kostnadene knyttet til transport av gassen er den viktigste variabelen.

Spesifikk kostnad før oppgradering (2021)

  • Mære landbruksskole -> 0,66 NOK/kWt
  • Svanem Biogass (Hellandsjøen) -> 0,86 NOK/kWt
  • Biogass Møre (Åndalsnes) -> 1,01 NOK/kWt

Konseptet er ikke gjennomførbart basert på de vurderingene som ligger til grunn og dagens tilskuddsrammer for produksjon og bruk av biogass.

Rapporten fra SINTEF kan i sin helhet leses her.

SINTEF presenterte konklusjonene på avslutningskonferansen 30.11.2021 og du kan lese denne her. 

 

OPPSLAGSVERK FOR ETABLERING

Prosjektleder Ingvar Kvande i NORSØK har lang erfaring i prosjektering av gårdsanlegg for biogass og har i prosjektet bidratt til å lage et oppslagsverk for den som tenker å etablere et anlegg (rapporten er til godkjenning i NORSØK). 

Denne rapporten tar for seg forprosjektering av gårdsbiogassanlegg og er tenkt å fungere som et oppslagsverk for den som tenker å etablere eget anlegg. Etablering av et gårdsbiogassanlegg er relativt omfattende, og det er behov for å gjøre detaljert kartlegging av ressursgrunnlaget og mulighetene for bruk av produsert energi og biorest. En må spesielt vurdere infrastruktur for gjødsel frem til uttak til biogassanlegget da dette er det viktigste grunnlaget for mulig produksjon.

Det er en del forskjeller mellom leverandører og løsninger de tilbyr. Etterspør derfor referanser og/eller vurderinger for punktene som er listet opp i dette dokumentet.  

Etablering av et gårdsbiogassanlegg krever i tillegg at man forholder seg til mange ulike offentlige instanser med mange ulike krav som må oppfylles. Kravene og steg for steg hvilke instanser og avklaringer man gjør er strukturert.

 

Kategori: