REGENERATIVT LANDBRUK

For å motvirke klima- og miljøtrusler, må landbruket tenke nytt verden over. Regenerativt landbruk er et viktig tiltak i så måte. Det er en metode for å gi nytt liv til jordsmonnet. Bønder i Australia, USA, Afrika og mange andre land har tatt i bruk metoder der man jobber for å ta vare på matjorda slik at vi tar vare på en levende jord også for generasjonene som kommer etter oss.

Regenerativt landbruk bygger på følgende hovedprinsipper:

  1. Redusert jordbearbeiding
  2. Grønt plantedekke hele året
  3. Biodiversitet som sikrer mangfoldet av planter, dyr, insekter og mikrober
  4. Levende røtter
  5. Integrert landbruk med dyr

Med biodiversitet menes mangfoldet av dyr, planter, insekter og andre levende organismer. Å bevare mangfoldet er viktig for å sikre at økosystemene opprettholdes og ikke kollapser.

Mye jordbearbeiding med pløying og harving fører til at vi ødelegger for mikroorganismer og sopp i jorda. De levende røttene og mikrobene er med på å bygge opp organisk materiale i jorda. Når vi mister organiske materialet, mister vi også mye av vannbindingsevnen i jorda, og den blir lett utsatt for tørke, vind og vannerosjon.

Redusert jordbearbeiding som man bruker i regenerativt landbruk, skaper bedre forhold for å bygge opp organisk materiale og revitalisere jorda.

Dette er et tiltak for å ta bedre vare på jorda, hindre erosjon og opprettholde jordas evne til å binde vann. Bønder som driver etter regenerative metoder prøver å legge til rette for god jordhelse og mye mikroliv i jorda. De er dermed med på å bygge opp karbonlagre i jord. Myndigheter i flere land ser dette som et viktig klimatiltak og betaler bønder for å bidra positivt til klimaregnskapet.

Foto: Aina Bye

Kategori: