Lagring av karbon i jorda

Jord inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren. Endringer i karbonlagring i jord kan ha stor innvirkning på innholdet av karbon i atmosfæren. Økt karbonlagring i landbruksjord anses som et viktig klimatiltak, og blir viet stor internasjonal oppmerksomhet. Det er registrert en nedgang i karboninnholdet i landbruksjord som følge av intensive landbruksmetoder. Det er på tide å sette inn tiltak som kan snu denne trenden til beste for klimaet og jorda.

Karbon finnes i det organiske materialet i jorda

Organisk materiale består av forbindelser som inneholder karbon. Det organiske materialet i jorda består for det meste av planterester som er mer eller mindre nedbrutt, og er under stadig omdanning av mikroorganismer og andre jordlevende organismer. Jordorganismene utnytter energien i det organiske materialet og frigir samtidig næringsstoffer som plantene kan bruke til sin vekst. Begrepene organisk materiale, mold og humus brukes ofte om en annen når vi skal beskrive innholdet av karbon i jorda. Mold og humus er den delen av det organiske materialet som er mer omdannet, mens det som benevnes som organisk materiale i jord også kan inkludere levende planter og større jordlevende organismer.

I et system i balanse frigjøres like mye CO2 som til enhver tid bindes i fotosyntesen. Denne balanse ble brutt da vi begynte å forbrenne olje, gass og kull. Mer intensiv bruk av dyrkajorda med mindre tilbakeføring av organisk materiale til jorda har også ført til at stadig mer CO2 tilføres atmosfæren.

Tiltak som kan gjennomføres på gården for å lagre mer karbon i jorda:

Kontinuerlig plantedekke

På enkelte kornbruk er jorda dekket av korn om lag tre måneder i vekstsesongen. Resten av året er det ikke plantevekst på arealene. Tidsrommet med plantedekke kan utvides ved f.eks. å så underkulturer i korn som står til neste vår og på den måten forlenger tidsrommet for at planter kan drive fotosyntese på arealet og dermed tar opp mer CO2 fra atmosfæren. På bruk der det drives engdyrking er jorda dekket av grønne planter året rundt.

Vekstskifte

Å skifte mellom ulike vekster på de ulike skiftene på gården medfører mange fordeler framfor ensidig åkerbruk. Det gir bedre jordstruktur og dermed bedre forhold for plantevekst og mindre fare for jorderosjon. Det gir grunnlag for mer jordliv, større avlinger, og totalt sett bedre muligheter for å øke innholdet av organisk materiale i jorda. Mer vekstskifte i kornområder er en forutsetning for å bygge opp en bedre jordstruktur og øke innholdet av organisk materiale i jorda i disse områdene.

Redusert jordarbeiding

Målinger viser at langvarig ensidig åkerbruk der jorda pløyes hvert år minker innholdet av organisk materiale i jorda. Ved å ta i bruk andre jordarbeidingsmetoder, eller ta inn flerårige vekster i omløpet, vil en på sikt kunne øke innholdet av organisk materiale i jorda.

Målrettet beiting

Gras har det meste av sin biomasse under jorda, og i grasjord lagres mye karbon i jordsmonnet. Undersøkelser viser at godt planlagt beiting kan være med på å øke karbonlagringen i jorda. Størst effekt av dette skjer på naturbeiter. Balansert beiting vil på slike områder stimulere rotsystemet til plantene og dermed øke karbonlagringsevnen. Beitedyr holder også landskapet mer åpent slik at solenergi slipper lettere til. På vinteren vil et åpent snødekt landskap reflektere solstråler tilbake til atmosfæren, og slik være med på å dempe oppvarmingen av jordkloden. Dette kalles albedoeffekten.

Regenerativt landbruk

Denne driftsformen kan også omtales som jordoppbyggende. Den innebærer i praksis tiltak som gir økt jordfruktbarhet og karbonbinding. Det finnes flere varianter av denne driftsformen. Viktige prinsipper er plantedekke hele året og minimal jordarbeiding. Bruk av kompost er viktig i starten for å starte en revitalisering av jordsmonnet.

Bruk av biokull

Biokull er trekull som framstilles ved å varme opp biomasse ved høy varme og begrenset tilgang på oksygen. Ved å tilsette biokull til jorda kan det forbedre jordas egenskaper på flere områder ved å:

  • Øke det totale innholdet av karbon i jorda
  • Øke jordas evne til å lagre vatn
  • Øke innholdet av organisk materiale i jorda
  • Heve pH i jorda, som gir grunnlag for bedre plantevekst
  • Redusere utslipp av klimagasser fra jorda

Det organiske materialet som dannes i jord som inneholder biokull brytes seinere ned. Biokull er også tungt nedbrytbart i jorda. Biokull kan derfor i lang tid bidra til å øke andelen karbon i jorda.

 

Kategori: