Lagring av karbon i jorda

Binde karbon i jorda 

Det er mulig å binde mer karbon i jorda enn det som finnes i jorda i dag. Dokumentet fra i Paris i 2015 påpekte at dersom alle land klarte å øke innholdet av karbon i jord med 0,4 % pr. år, ville det forhindre videre økninger i CO2 i atmosfæren relatert til menneskelig aktivitet – «4 promille-initiativet»

I et system i balanse frigjøres like mye CO2 som til enhver tid bindes i fotosyntesen. Denne balansen ble brutt da vi begynte å forbrenne store mengder olje og gass. Det går nå mye mer karbondioksid opp i atmosfæren enn det som går tilbake til jorda. I tillegg til forbrenning har også oppdyrking og mer intensiv bruk av jorda bidratt til mer karbondioksid i atmosfæren. Karbonet inngår i et naturlig kretsløp der CO2 i atmosfæren tas opp av planter og bygges inn i organisk materiale. Det organiske materialet blir omdannet i jorda, og noe av det går tilbake til atmosfæren som CO2 igjen. Å øke karboninnholdet i jorda kan anses som en lavteknologisk løsning. Virkningen av ulike tiltak som settes inn varierer med blant annet lokalt klima, jordtyper og driftsformer.

Karbonets kretsløp

illustrasjon: www.landbruk.no

Økt moldinnhold i kornjord – effektivt klimagrep
Omlegging fra et landbruk med allsidig drift til mer ensidige driftsmetoder har ført til at innholdet av organisk materiale har gått ned mange steder. Ensidig drift uten vekstskifte gir lite tilbakeføring av organisk materiale. Dette gjelder særlig i områder der det har vært drevet ensidig kornproduksjon over lang tid. Dersom moldinnholdet i all kornjord i Norge (ca. 3 mill. daa.) kan økes med 1%, binder det 17 880 000 tonn CO2. Det tilsvarer like mye karbon som hele den norske personbilparken slipper ut på 3,5 år. 

“I et system i balanse frigjøres like mye CO2 som til enhver tid bindes i fotosyntesen.”

Organisk materiale i jorda har store fordeler for planteveksten og er en forutsetning for god plantevekst, samtidig som det gir «mat» til jordlevende organismer. Disse er med på å danne god jordstruktur og frigjør næringsstoffer fra det organiske materialet i jorda. I tillegg vil oragnisk materiale i jorda være med på å bygge opp en god jordstruktur, og motvirker erosjon. En annen fordel er med moldinnhold i jord er at det forbedrer jordas evne til å lagre vann, som er helt nødvendig for at plantene kan overleve i tørkeperioder.


Hvordan kan vi få karbon tilbake til jorda?
Her er en oversikt over tiltak som kan gjennomføres på gården, og som vil bidra til karbonbinding i jorda.


Kontinuerlig plantedekke: Levende planter og røtter også om våren, høsten og vinteren gir større muligheter for å samle karbon gjennom fotosyntesen. Dette danner også mer stabil jordstruktur. Kan gjøres ved å så underkulturer i korn, veksle mellom sommer og vintervekster, samdyrking der det er mulig, og mer bruk av overvintrende vekster.

Vekstskifte: Dette gir bedre jordstruktur og dermed bedre forhold for plantevekst og mindre fare for jorderosjon, større avling enn ved ensidig drift, mer jordliv og totalt sett større muligheter for å øke innholdet av organisk materiale i jorda. Tilførsel av organisk materiale gjennom husdyrgjødsel, kompost og halm. Dette kan føre til en langsom oppbygging av jordas innhold av organisk materiale, og er viktig for å opprettholde jordlivet.

Redusert jordarbeiding: På sikt kan dette være med på å øke innholdet av organisk materiale i jorda, og er relativt lett å gjennomføre. Det kan føre til større behov for bruk av plantevernmidler mot enkelte skadegjørere.

Målrettet beiting: Gras har største delen av sin biomasse under jorda, og i grasjord lagres mye karbon i jordsmonnet. Undersøkelser viser at godt planlagt beiting kan være med på å øke karbonlagringen i jorda.

Regenerativt landbruk: Denne driftsformen kan også omtales som jordoppbyggende, og innebærer i praksis tiltak som gir økt jordfruktbarhet og karbonbinding. Det finnes flere varianter av denne driftsformen, men viktige stikkord er grønt plantedekke hele året og minimal jordarbeiding.

Karbonets kretsløp: Vekstskifte og målrettet beiting er to av tiltakene vi kan bruke for å få mer karbon tilbake i jorda.

Kategori: