Karbonprosjektet – sommer 2021

På Mære er vi godt i gang med feltet for årets vekstsesong. Naturbruksskolene i Trøndelag legger ut demonstrasjonsfelt og tilrettelegge for andre aktiviteter som skal brukes i forbindelse med markdager o.l. i løpet av året. Den tørre forsommeren har bydd på utfordringer mtp ugress og tørke. 

Demonstrasjonsfelt

Det er sådd to ulike demonstrasjonsfelt med både ettårige og flerårige vekster, som har ulike rotsystem. Vekster med godt utvikla rotsystem, samt flerårige vekster, har større evne til å bygge opp innholdet av organisk materiale i jorda enn ettårige vekster som danner mindre røtter, eks. bygg og hvete. Veksten er godt i gang på de to feltene. Ingen av feltene kan ugrassprøytes, så det er en utfordring å holde ugraset nede. En kombinasjon av beitepusser og luking blir den beste løsningen.

På ett av feltene er det tatt ut jordprøver av de enkelte rutene. I løpet av de tre årene prosjektet pågår sås inn vekster med ulikt potensial for karbonbinding. Nye jordprøver etter tre år kan avdekke om innholdet av karbon i jorda har økt på de rutene med karbondannende vekster. Det blir også interessant å se på ulikheter i jordstrukturen på de ulike rutene.

Forsøksfeltet sommeren 2021
 
Feltet med ulike fangvekster spirer

Fangvekster kan dyrkes sammen med korn for å redusere nitrogenavrenningen og beskytte jorda mot erosjon, samt gi et større bidrag til jorda i form av karbonholdig materiale enn korn i reinbestand. Det blir gitt tilskudd til etablering av fangvekster gjennom regionalt miljøprogram.

Storparten av arealet på Mære brukes til grovfôrproduksjon.  På omlag en 10-del av jordbruksarealet dyrkes konvensjonelt korn uten gjenlegg. Det er estimert en årlig reduksjon på 11 tonn CO2-ekvivalenter ved å dyrke fangvekster sammen med korn på dette arealet.Kløver brukt som fangvekst for nitrogen

 

 

 
 
 
 
Biokull

Vi har og lagt inn biokull i et område på feltet, for å se om vi får en synligeffekt ved å benytte biokull i åkeren. Biokull er pyrolysert organisk materiale, som har ulike bruksfunksjoner, blant annet ved lagre karbon i jord. I Mærepodden kan du høre Adam O`Toole fra vår samarbeidspartner NIBIO snakke mer inngående om hva det er og hvordan det kan benyttes for å lagre mer karbon i jorda. 

Kategori: