Karbonprosjektet i Trøndelag

Et av oppdragene til Landbrukets klima og energisenter er å bidra til økt kunnskap om lagring av karbon i jord. Vi har sammen med de andre landbruksskolene i Trøndelag etablert “Karbonprosjektet i Trøndelag”. 

Bakgrunn

Gjennom fotosyntesen danner plantene karbonholdige forbindelser ved bruk av karbondioksid som de tar opp fra atmosfæren. Noe av dette lagres i jorda, og det organiske materialet er «mat» for jordlivet, og bidrar også til å gi bedre jordstruktur. Økt karbonlagring i landbruksjord er ansett for å være et viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt. Jorda inneholder tre-fire ganger mer karbon enn det som bindes i plantemassen over jorda. Det er mulig å binde mer karbon i jorda. Dette vil bidra positivt i klimaregnskapet og på sikt gi et mer fruktbart jordsmonn.

Samarbeidspartnere

I Trøndelag er det satt i gang et tre-årig prosjekt med deltakelse fra naturbruksskolene i fylket, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommunen og Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.

Målsettinger i prosjektet

  • Bidra til å øke karboninnholdet i jord
  • Formidle kunnskap, og demonstrasjon av ulike metoder for karbonfangst i jord
  • Videreutvikle kunnskapsnettverk, næring, rådgiving, forskning og undervisning

Naturbruksskolene i Trøndelag blir verksted for kunnskapsoverføring, samt arenaer for feltforsøk. NLR og andre FOU-miljø er viktige samarbeidspartnere i planlegging og gjennomføring av tiltak, og for spredning av resultat ut i landbruksnæringa. Skolene har laget aktivitetsplaner for hva som skal skje i prosjektet inneværende år. I aktivitetsplanen for Mære inngår bl.a.:

  • En “rotlab.» som bl.a. inneholder rotkasser som viser rotvekst hos ulike vekster, jordarter, jordstruktur, mikrolivet i jorda m.m.
  • Etablere demonstrasjonsfelt med ulike jordforbedrende vekster
  • Gjennomføre fagdager for elever og gårdbrukere med utgangspunkt i demonstrasjonsfeltene og rotlabben.
  • Vi har også laget en briosjyre om karbonlagring i jord, som du du finner her

Vi vil leggge ut informasjon fra prosjektarbeidet etterhvert som vi gjennomfører tiltak i 2021. 

 

 

For å illustrere rotutvikling, har vi fått laget rot-kasser, der vi kan se røttene og jordsmonnet gjennom pleksiglass.

Kategori: