Jordbruk på nullutslippsgården Mære

Mære landbruksskole har et dyrka areal på 1050 dekar samt 300 dekar innleid beiteareal. Skogarealet er på 550 dekar.

Arealfordeling:

Det dyrkes mest av grovfòr; engblandinger til siloslått, grønnfôrvekster, rug og raigras til ettårig beite  i tillegg til kulturbeiter. Videre dyrkes det også bygg og hvete på omlag 200 dekar samt potet på 25 dekar. 100 dekar av arealet dyrkes økologisk med bygg og eng i vekstskiftet. 

Jorda består for det meste av lettleire, med variert innslag av silt og sand. Det er lite myrjord igjen på Mæresmyra. Myra er omdanna og «brukt opp» etter at den er dyrka i over 100 år. Undergrunnsjorda som ligger igjen er leire og silt. Det er noe morenejord på haugen der skolebygningene ligger.

Vekstskifte

Et allsidig driftsopplegg som vi har på Mære, med skifte mellom ulike vekster på de ulike jordskiftene, gir gode forutsetninger fot å opparbeide et godt jordsmonn. Jorda får ligge lenger i ro når det dyrkes grasvekster, og det bygges opp mer organisk materiale i jorda. Organisk materiale er nødvendig for å øke innholdet av levende organismer i jorda, helt fra de små bakteriene og oppover til meitemark. Omsetningen av næringsstoffer går raskere, det bygges opp en god jordstruktur, og jorda tåler mer tørke i tørkeperioder, og kan ta imot mer vatn i regnværsperioder.

 

God utnyttelse av gjødsel

God utnytting av husdyrgjødsla og godt planlagt gjødslingspraksis gir bedre utnyttelse av gjødsla og dermed mindre behov for å kjøpe inn mineralgjødsel. Under produksjonen av mineralgjødsel skjer det også utslipp av klimagasser, slik at god utnytting av egne gjødselressurser er et godt klimatiltak. På Mære brukes en husdyrgjødselspreder som legger gjødsla i striper på bakken. Dette gir bedre utnyttelse av nitrogenet i gjødsla, og mindre tap av metan til omgivelsene.

 

Presisjonslandbruk

Bruk av presisjonsteknologi i landbruket er et annet tiltak for å utnytte ressursene bedre. På Mære har vi en traktor påmontert en nitrogensensor. Den skanner plantedekket foran traktoren og gir beskjed til en smart gjødselspreder bak hvordan gjødsla skal doseres ut. Skolen disponerer også en seksjonsstyrt gjødselspreder og en seksjonsstyrt sprøyte som sikrer mest mulig presis bruk av gjødsel og plantevernmidler. 

 

Kategori: