Alt om karbonlagring i jord på 30 minutter

Med Brundtlandrapporten «Vår felles framtid» fra 1987 satte forskere over hele verden fokus på klima og miljøproblematikk. I den kom det frem at vi i vår rike del av verden måtte begynne å arbeide for å begrense utslipp av klimagasser og andre miljøskadelige stoffer. Etter dette har forskere og politikere møttes flere ganger for å bli enige om felles retningslinjer for å redusere utslippet av miljøskadelige stoffer, men uten mye framgang. Politikere fra nesten alle verdens land er nå enige om felles mål for å redusere utslipp av klimagasser. Det blir nå krav om å måle og melde inn alle utslipp. Utslippene skal rapporteres til FN. Samme regler gjelder for alle land i hovedsak, men med fleksibilitet for fattige land. Rike land skal finansiere klimatiltak i fattige land og kjøp og salg av kvoter er utsatt. Forskere fra FNs klimapanel IPPC leverte den siste klimarapporten «Global warming of 1,5ºC» rett før klimatoppmøtet i Katowice i oktober 2018. De har konkludert med at vi nå må jobbe for å stoppe en temperaturøkning over 1,5ºC. Middeltemperaturen på jorda har allerede økt med 1oC sammenlignet med pre-industriell tid.

En ytterligere økning kan få alvorlige konsekvenser for alt liv på planeten vår med:

• Ekstremvær og ustabilt klima

• Varmerekorder

• Ekstrem nedbør i mange områder

• Tørke og fravær av nedbør i andre områder

• Stor risiko for tropiske stormer og sykloner med store nedbørsmengder

• Flommer

Havnivået vil da fortsette å stige, noe som vil være katastrofalt for små øyer og land med lave kystlinjer og deltaområder. Grønnlandsisen vil smelte og vi vil miste mye biologisk mangfold. Mange av økosystemene våre vil skades. Ved en økning i middeltemperaturen på opp mot 2ºC, vil vi mer enn doble tapet av insekter, planter og virveldyr. Tundraområder begynner å tine og fører til utslipp av den sterke klimagassen metan som er lagret i myrområder. Vi må derfor gjøre alt vi kan for å begrense utslippene våre av klimagasser og drive på en måte som bygger opp karbonlagre i jorda og som tar vare på det biologiske mangfoldet.

Vi vil i brosjyren Jorda vår og karbonlagring se nærmere på det organiske materialet i jorda, og den betydningen det har for å bygge opp ei fruktbar jord. Økt karbonlagring i landbruksjord er ansett som et viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt. Økning i lageret av organisk materiale i jorda gjennom økt fotosyntese ser ut til å være den sikreste måten å øke karbontilførselen til jorda på. Jord inneholder opptil tre ganger så mye karbon som det som finnes i atmosfæren, og det er mulig å ta mer ut fra atmosfæren og lagre det i jorda via fotosyntesen. 

Kategori: