Et visuelt møte med livet i jorda

Mære landbruksskole utviklingsavdelingen har med finansiering fra KIL etablert en Rotlab, som vil være en arena for formidling av kunnskap om jord- og jordstruktur, karbonlagring i jord og hvordan utvasking av næringsstoffer og jordpartikler skjer.

Rotlaben skal brukes i forbindelse med kurs og seminarer for gårdbrukere, samt for studenter ved Nord universitet, voksenopplæringselevene og våre ordinære elever. Vår erfaring er at kunnskapsbygging skjer best når kursdeltakeren er aktivt deltaker i opplæringen. Vi ønsker med Rotlaben å videreutvikle vårt opplæringstilbud med praktiske og overraskende demonstrasjoner. 

 Film fra forsøksfeltene:

Rotutbredelse

Vi ønsker å kunne vise rotutbredelsen på ulike vekster og hvordan jordstruktur påvirker røttenes utbredelse. Siden mye røtter lagre mer karbon i jord, enn vekster som har lite rotsystem, er det ønskelig at røttene får bre om seg. Jordpakking hindrer rotutbredelsen og reduserer muligheten til å lagre karbon i jorda. Tett jord gir også større fare for overflateavrenning og jorderosjon slik at jord og næringsstoffer forsvinner og ofte havner i vassdragene.

God jordstruktur gir økt avling. Planterøtter trives ikke i tett jord og i vassjuk jord. Dersom man ved bruk av fangvekster kan oppnå en mer porøs jordstruktur, kan avlingen økes, gjødslingen reduseres og avkastningen pr dekar vil kunne bli bedre. 

Fangvekster

Ulike fangvekster, som for eksempel raigras, kløver med flere, vil hindre avrenning av næringsstoffer og øke lagringen av karbon i jord. Fangvekster vil holde jorda sammen i løpet av høsten og vinteren og øke opptaket av CO2. Effekten av fangvekstene betinger at det vårpløyes, i stedet for høstpløyes. 

Biokull

Biokull er et jordforbedringsmiddel som bidrar til å bevare innholdet av karbon i jorda, og som har positive virkninger på vannhusholdningen i jorda. Det siste har mye å si i tørkeperioder. Trøndelag fylkeskommune ønsker å bygge et biokullanlegg enten på, eller i nærheten av Mære i løpet av 2021. 

Undervisningsmateriale

I tillegg til film og den fysiske rotlaben på Mære, er det utviklet et hefte om karbonlagring i jord og et tilhørende oppgavehefte. 

I tillegg er det utviklet en opplæringsplan, en Power Point presentasjon om lagring av karbon i jord, og en skjematisk fremstilling av innholdet i rotlaben.