Biologisk mangfold

Forskere og biologer har i mange år vært bekymret for tapet av biologisk mangfold. Det er stor oppmerksomhet rundt dette temaet og hvilken betydning insekter og andre mikrober har for naturmangfold og matproduksjon. Forsker Francisco Sanchez-Bayo sier i Biological Conservation: «Hvis ikke tapet av insekter stanses, vil konsekvensene bli katastrofale for planetens økosystemer». Vi mister viktige insekter knyttet til vannsystemer. Flere arter som har sine leveområder i skog er forsvunnet eller er truet. Mange arter og insekter knyttet til kulturlandskap og beiting er også borte.

Tapet av biologisk mangfold og insekter skyldes i hovedsak tre forhold:
• Intensivt landbruk
• Urbanisering og tap av leveområder
• Global oppvarming

For å få mer fokus på dette temaet, har forskere gått ut offentlig for å spre informasjon om insekter og tap av biologisk mangfold både på nettet, gjennom artikler, publikasjoner og bøker. Nettsiden https://blogg.nmbu.no/insektokologene/ skriver mer om hvordan insektene lever, hvor viktig de er for økosystemene og hva vi kan gjøre for å ta vare på de ulike artene.

Regjeringen laget i 2018 en egen pollinatorstrategi for å ta vare på levende bestander av villbier og andre pollinerende insekter i Norge. Landbruket kan gjøre mye for å bidra til mer biologisk mangfold og sikre trua arter og insekter. Vi kan ta vare på kantsoner, åkerholmer, beitemarker og andre ekstensive områder i kulturlandskapet. Bevaring og gjenoppretting av disse viktige områdene vil være avgjørende for å sikre leveområder for arter og insekter som i dag er truet.

 

Foto Aina Bye

Kategori: