Biokull

Biokull er trekull som framstilles ved å varme opp biomasse som for eksempel flis og halm ved høy varme og begrenset tilgang på oksygen. Prosessen kalles pyrolyse. Ved å tilsette biokull til jorda, forbedres jordas egenskaper på mange områder.

Biokull har følgende positive virkninger på jordsmonnet:
• Øker det totale innholdet av karbon i jorda
• Øker vannlagringsevnen i jorda
• Øker innholdet av biomasse i jorda
• Hever pH i jorda
• Reduserer utslipp av klimagasser fra
jordsmonnet

Biokull er meget tungt nedbrytbart i jorda. Har man tilført en viss mengde, vil dette holde seg konstant i jorda i lang tid. Det organiske materialet som dannes i jorda brytes ned senere. Biokull bidrar derfor til å øke det totale innholdet av organisk materiale noe vi også kan kalle karbonfangst i jorda.
Forbrenningen av biokull skjer i en biokullreaktor. Prosessen genererer varme og utslipp av ulike typer forbrenningsgasser. Det er viktig å ta vare på varmeenergien som produseres, og ha kontroll med forbrenningsgassene slik at det ikke skjer utslipp av gasser som er uheldige for miljøet.

Biokull blanda med kompost gir et godt jordforbedringsmiddel. Dette kan f.eks. være en god start for å revitalisere jordsmonnet.

Kategori: